Tag Editor Trial 1.0.6

Tag Editor Trial 1.0.6

AMVidia – Demo –
Tag Editor for MAC OS X allows to see and edit ID3 tags for unlimited number of files in one window by batches.

It supports ID3v1 and ID3v2 tags for MP3, WAV, AIFF, FLAC, and MP4 tags for MP4 and M4A (Apple lossless) files. Editable tags are Artwork, Title, Album, Artist, Genre, Track #, Year, BPM, Key, Grouping and Comment. You also can see and use Folder, File Name, Extension and other attributes of tracks for creation of tags.

Tag Editor allows see, edit, copy, paste, find, replace multiple tags in once through spreadsheet windows. It also helpful for cleaning tags of mess: fixing encoding, unifying case, removing extra spaces.

Tag Editor for MAC allows to paste artwork tags to multiple files from a browser, finder or using an audio file.

Tổng quan

Tag Editor Trial là một Demo phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi AMVidia.

Phiên bản mới nhất của Tag Editor Trial là 1.0.6, phát hành vào ngày 18/12/2014. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 13/11/2014.

Tag Editor Trial đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Tag Editor Trial Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Tag Editor Trial!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
AMVidia
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.

Tìm kiếm liên quan

Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản